Kinderpraktijk "De Loftrompet"              
 
           Speltherapie, Coaching en Educatie              

Gebruik het onderstaande contactformulier voor  uw vraag of aanmelding of neem contact op via onderstaande gegevens! 

Kinderpraktijk De Loftrompet

Praktijkadres:

Postadres:

Lambartus van Ingenstraat 6

4051BR  Ochten

Hoofdstraat 77

4041AC  Kesteren


email: saskia@de-loftrompet.nl

tel: 06-50409052


In verband met de aanvraag hoeveelheid, is het mogelijk dat er een wachttijd is. 

Contact opnemen mag altijd, ik denk graag met u mee voor een mogelijke oplossing.

De praktijk beschikt niet over een eigen crisisdienst. Buiten kantooruren kunt u bij crisis- en/of spoedeisende situaties contact opnemen met uw huisarts.


Privacy policy Kinderpraktijk De Loftrompet

1.1 De vaktherapeut heeft met de cliënt een vertrouwensrelatie. Uit de behandeling verkregen kennis valt onder de geheimhoudingsplicht. Bij aanvang van de behandeling wordt de cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger(s) ervan op de hoogte gebracht dat het beroepsgeheim kan worden doorbroken bij dreigend gevaar of aanhoudende schade (zie ook paragraaf 3.6). In dat geval wordt voorrang gegeven aan het recht van de cliënt om te worden beschermd tegen iedere vorm van geweld, misbruik en verwaarlozing.

1.2 De vaktherapeut zorgt ervoor dat anderen geen kennis kunnen nemen van wat er in de behandelruimte plaatsvindt, tenzij de cliënt schriftelijk heeft toegestemd dat anderen de behandeling of delen daarvan mogen waarnemen, direct via doorkijkwand dan wel audio-, video-/film- en computerregistratie. De cliënt kan die toestemming op elk moment intrekken. De toestemmingsverklaring wordt opgenomen in het dossier.

1.3 Mondelinge toestemming van de cliënt is nodig voor het aanwezig blijven van materiaal van een cliënt na de therapiesessie in de behandelruimte, in zodanige vorm dat andere cliënten of relevante derden daarvan kennis kunnen nemen.

1.4 De vaktherapeut verstrekt geen gegevens over de cliënt aan niet bij de behandeling betrokkenen zonder schriftelijke toestemming van de cliënt. Dit geldt ook voor audio-, video-, film-, en computerregistraties, beeldend werk, computergegevens en dergelijke tenzij hij als gevolg van wettelijk voorschrift tot gegevensverstrekking verplicht is. De cliënt kan die toestemming op elk moment intrekken.

1.5 Als de cliënt schriftelijk toestemming geeft, kan uitsluitend ten behoeve van de behandeldoelen informatie worden ingewonnen bij/doorgegeven aan andere vooraf genoemde hulpverleners en/of instanties. Beroepscode voor de Vaktherapeutische Beroepen

1.6 Uitzonderingen op de geheimhoudingsplicht:

1.6.1 Bij het ontbreken van toestemming van de cliënt om informatie aan derden te verstrekken, kan de vaktherapeut zich pas dan ontheven achten van de plicht tot geheimhouding wanneer ten minste voldaan is aan al de vijf hieronder genoemde voorwaarden: 1. Alles is in het werk gesteld om toestemming van de cliënt te verkrijgen. 2. De vaktherapeut verkeert in gewetensnood door het handhaven van de geheimhouding. 3. Doorbreking van het geheim is de enige weg om het probleem op te lossen. 4. Het is vrijwel zeker dat het handhaven van de geheimhouding voor de cliënt en/of derden aanwijsbare en ernstige schade en/of gevaar oplevert. 5. De vaktherapeut is er vrijwel zeker van dat door de doorbreking van de geheimhouding die schade aan de cliënt en/of derden kan worden voorkomen of beperkt.

1.6.2 Als de vaktherapeut bij de rechter moet getuigen of vragen moet beantwoorden die in strijd zijn met de geheimhouding, dan moet hij zich beroepen op het verschoningsrecht. Wanneer de rechter het verschoningsrecht niet toestaat, dan beperkt de vaktherapeut zich tot de feitelijke informatie en uitsluitend tot die informatie waarom gevraagd wordt. Hij geeft geen waardeoordeel over de cliënt.

1.6.3 Ten behoeve van intervisie of supervisie mag de vaktherapeut geanonimiseerde cliëntgegevens verstrekken aan en bespreken met anderen, bijvoorbeeld voor opleidingsdoeleinden (met een stagiaire).

1.6.4 Informatie over de cliënt mag alleen in publicaties, lezingen of onderwijs worden verwerkt, als deze tevoren redelijkerwijs onherkenbaar en onherleidbaar is gemaakt. De vaktherapeut blijft verantwoordelijk voor het anonimiseren van het materiaal.

1.6.5 De vaktherapeut draagt alleen herkenbaar materiaal over aan de onderzoeker (of docent of publicist), nadat hij: a) artikel 3.4. in acht heeft genomen en b) van de onderzoeker (c.q. docent of publicist) een schriftelijke verklaring ontvangen heeft dat hij het onherkenbaar maken op adequate wijze zal uitvoeren en dat hij ook in bredere zin de voorschriften aangaande het bewaren van vertrouwelijkheid in de geest van deze code in acht zal nemen. De onder a en b genoemde verklaringen dienen te worden opgenomen in het dossier.

1.7 Digitale communicatie

1.7.1 Bij digitale communicatie zijn de vaktherapeute en de cliënt en/of diens wettelijke vertegenwoordiger(s) ieder voor zich verantwoordelijk voor het eigen aandeel met betrekking tot het waarborgen van de vertrouwelijkheid door het (doen) treffen van de noodzakelijke technische maatregelen.

1.7.2 De vaktherapeut draagt een bijzondere verantwoordelijkheid voor het aan cliënten en/of diens wettelijke vertegenwoordiger(s) verschaffen van heldere informatie over digitale communicatie, in het bijzonder de risico’s van elektronisch gegevensverkeer. De vaktherapeut geeft in dit kader onder meer aan op welke wijze de vertrouwelijkheid van de communicatie en van de behandelingsinformatie is gewaarborgd. Beroepscode voor de Vaktherapeutische Beroepen 6 4 Dossierbeheer en inzagerecht 4.1 De vaktherapeut die in een instelling werkt, houdt zich aan de regels betreffende dossiervorming die binnen de instelling gelden. De vaktherapeut die een eigen praktijk voert, zorgt voor een systematische dossiervorming van voor de behandeling relevante stukken. Voor het dossierbeheer en het inzagerecht gelden de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De bewaartijd voor het dossier is minimaal 15 jaar na beëindiging van de behandeling. De termijn voor minderjarigen gaat lopen op het moment dat de cliënt de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. 4.2 De vaktherapeut legt over de (voortgang van de) behandeling rekenschap af aan de cliënt. 4.3 De cliënt heeft recht op inzage in het vaktherapeutisch behandelplan en de voortgangsrapportage. Aanbevolen wordt de inzage plaats te laten vinden in aanwezigheid van de therapeut, waarbij hij mondelinge uitleg kan geven. De cliënt heeft recht op een kopie van het dossier tegen een redelijke vergoeding. 4.4 De vaktherapeut maakt gedurende de behandeling werkaantekeningen en/of banden/of video-opnamen en bewaart deze met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze werkaantekeningen en opnamen behoren niet tot het dossier en zijn niet ter inzage. 4 

1.8 Klachten en of geschillen

Klachtenregeling

Eventuele klachten ten aanzien van de behandeling/begeleiding kunnen gemeld worden bij de NVVS. Voor meer informatie zie https://fvb.vaktherapie.nl/klachten