Kinderpraktijk "De Loftrompet"              
 
           Speltherapie, Coaching en Educatie              

Praktijkregels/voorwaarden

A.1. Kinderpraktijk “De Loftrompet” gaat ervan uit dat behandeling een proces is van ontwikkeling en voortschrijdend inzicht, waarbij doel en werkafspraken gaandeweg worden aangescherpt door middel van tussentijdse evaluatie. Het monitoren van de voortgang van de behandeling gebeurt door evaluatie met de ouders van de cliënt gedurende de gehele begeleidingsperiode.

A.2. Onderzoek en/of behandeling van de aanmeldklacht(en) van de cliënt zoals door deze omschreven in het aanmeldformulier, en mogelijk aangevuld met informatie verkregen uit observaties hebben tot doel: afname van de klacht, vergroten van het inzicht in de klacht en/of het beter kunnen hanteren van de klacht.

B. Elke behandeling kan als onbedoeld neveneffect hebben tijdelijk uit balans te raken, toename van klachten en/of ongewenste reacties vanuit de omgeving van de cliënt. Kinderpraktijk “De Loftrompet” is verplicht te wijzen op risico’s als deze, maar is er op gericht elk risico te minimaliseren.

C. Voor elk probleem bestaan altijd meerdere alternatieve onderzoek vormen en/of behandelvormen. Kinderpraktijk “De Loftrompet” zal hierop wijzen zodra de behandelaar daar aanleiding toe ziet.

D. Eindresultaten zijn nimmer te voorspellen. Kinderpraktijk “De Loftrompet”  streeft echter altijd naar beantwoording van de onderzoeksvraag of verbetering bij behandeltrajecten en zal daarbij slechts reële verwachtingen wekken.

De behandeltrajecten bevatten vaste effectmetingen en evaluatiemomenten waarmee het verloop getoetst wordt en al dan niet beslist wordt over een vervolgtraject.

 Algemene voorwaarden

De behandelaar van uw kind is aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) en Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten (NVVS). Er wordt gehandeld naar de beroepscode van de FVB. Op overeenkomsten tussen leden van FVB en NVVS en haar cliënten zijn de Algemene voorwaarden van toepassing. U vindt ze op www.vaktherapie.nl

Huisregels

Afzeggen van afspraak Kinderpraktijk “De Loftrompet” hanteert de regel dat een afspraak minimaal 24 uur van te voren afgezegd moet worden. De afspraak wordt dan kosteloos naar een ander moment verplaatst. Indien u te laat bent met afzeggen, brengt Kinderpraktijk “De Loftrompet” u het volledige bedrag in rekening. Kinderpraktijk “De Loftrompet” hanteert een uurtarief van € 75,00 per uur.  

Tussentijdse beëindiging. Wanneer de ouder(s)/verzorger(s) de behandeling/begeleiding tussentijds wil beëindigen, vindt er ten minste nog 1 laatste sessie plaats zodat de behandelaar en het kind en de ouder/verzorger en de behandelaar de gelegenheid hebben om het contact op een goede manier af te ronden. Verwijzer wordt altijd op de hoogte gebracht als het behandeltraject is afgerond.

 Privacy. Als behandelaar ga ik een vertrouwensrelatie aan met het kind en de ouder(s)/verzorger(s). Alles wat hieruit voortvloeit valt onder de geheimhoudingsplicht. (zie privacy policy op de website). Mochten de jeugdige en het gezin ondersteuning krijgen van de onderaannemer A. Vink dan mag duidelijk zijn dat er uitwisseling van persoonsgegevens zal plaats vinden.

Wanneer er sprake is van een situatie die ernstig bedreigend is voor de ontwikkeling en het welbevinden van het kind, is Kinderpraktijk “De Loftrompet” wettelijk verplicht hiervan melding te doen bij de daarvoor bestemde organisatie (Veilig Thuis)

Aansprakelijkheid. De therapeut/trainer heeft een bedrijfs-en beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Ouder(s)/verzorger(s) blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de besluiten die zij nemen wat betreft henzelf of hun kind(eren).